• DOLAR 33,09 %0.17
  • EURO 36,26 %0.48
  • ALTIN 2.613,44 %-0.32
  • BİST100 11.134 %-0.05
  • BITCOIN 64.730 %0.07
  • ETHERIUM 3.434 %-0.69
29°

locahaber.com pek çok dilde, 7 gün ve 24 saat boyunca pek çok farklı nitelikte haberi okuyucunun değerlendirmesine sunan, kendi gündemi dahilinde içerik üreten, tercümeler yapan ve analizler oluşturan, bütün bunları yaparken pek çok farklı kesimle farklı düzeyde iletişim kuran bir medya kuruluşudur.

locahaber.com'un ortak prensipleri  ve belirlediği yayın ilkeleri, gruba bağlı çalışan bütün birimler, şahıslar ve departmanlar için geçerlidir.  Kurum içi,  kurumlar arası ve kurum - okuyucu arası bir sözleşme / ahitleşme niteliği taşıyan yayın ilkeleri; locahaber.com' bağlı organları takip eden okura / ziyaretçiye duyulan saygının ve kurum içi disiplinin doğal bir neticesidir.

1 - Emanet

locahaber.com, 'emanet' vasfını güven ve doğruluk prensiplerinin doğal bir sonucu olarak görür ve sunulan içeriğin tümüyle doğru olması için elinden gelen gayreti göstermeyi esas alır. 'Eminlik' vasfını gazetecilik meslek ilkelerinin doğal bir neticesi olduğunu kabul eder.

2 - Bağlantısız Yayın

locahaber.com,  çalışanlarının haber sunarken kişisel veya kurumsal bütün bağlantıların dışında kalmasını esas alır. Bağlantısız yayın, herhangi bir resmi ya da özel kurumun kontrolüne girmeksizin özgün içerik üretme özgürlüğünü genel ilke olarak kabul eder.  Bağlantısız yayının doğal bir neticesi olarak locahaber.com çalışanlarının, yöneticilerinin, muhabirlerinin ya da danışmanlarının siyasi çıkar ilişkileri içerisinde bulunmamasını ya da habercilik faaliyetini çalışma konusunun dışında ekonomik çıkar amaçlı kullanmamasını asıl kabul eder.

3- Ekonomik temelli olmayan yayıncılık

locahaber.com, bütün ticari faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar gibi ekonomik artı değere ulaşmayı hedeflemektedir ancak bu hedef, herhangi bir şekilde habercilik faaliyetini kar amaçlı hale getirmez. Bu çerçevede reklam, ilan, sponsorluk, kelime bazlı reklamlar ya da benzeri tanıtım faaliyetleri; habercilik kısmıyla karışık hale getirilemez, ürün yerleştirme benzeri çalışmalardan ya da bilinçaltına tesir etmeyi amaçlayan içeriklerden uzak durur. Reklam amaçlı içeriklerin hedefi açık şekilde okuyucuya beyan edilir.

4 -Eksiksiz doğruluk ve tartışmasız gerçeklik

locahaber.com, bilgiyi ve haberi olduğu şekliyle aktarmayı ve kullanıcının içeriği anlamasını kolaylaştıracak editöryal müdahaleler dışında bilgiye ve habere müdahale etmemeyi esas alır. Bu çerçevede hakikati aşındırmamayı ve gerçekliği eğmemeyi ana amaçları arasında kabul eder. Kişisel görüş ve yorumlar, aksi bir durum olmadıkça sahibinin ismi ve ünvanıyla birlikte haberin içerisinde yer alır, herhangi bir kişinin ya da kurumun görüşü şahsına veya kuruma açık bir atıf olmaksızın kullanılmaz.

5 - Doğrulanmamış bilginin sunumu ve hatalı kullanımlarda gösterilecek tavır

locahaber.com, kesinleşmemiş bir bilgiyi yayıncılık hızının doğal gereği sunmak zorunda kalırsa okuyucu yanlış yönlendirmemek için bilginin bağımsız kaynaklarca doğrulanmadığını beyan eder ve iletilen bilgi doğru kullanılmamışsa ya da başlık veya spotta ilişkisiz bir kullanımda bulunulmuşsa aynı alanda okuyucuya hatanın / yanlışın sebebini belirterek muhakkak 'özür' beyan eder.

6 - Devlet, Hükümet ve muhalif taraflar arasında gösterilecek tavır

locahaber.com, terör, siyaset, ekonomi ve dış politika gibi alanlarda okuyucunun tarafını belirleme amaçlı yayın yapmamayı esas kabul eder ve bu çerçevede olguyu bağlamı dışında aktarmamayı hedefler. Bu çerçevede muhalif tarafların görüşlerini aktarır ancak olayı görünenin dışında bir şekle büründürmemeye, tarafları masum hale getirmemeye ya da suçlu göstermemeye çalışır.

7- Dini inançlar, dini gruplar ya da cemaatlerle ilgili haberlerde gösterilecek tavır

locahaber.com, herhangi bir dini grubu, fiili, kişiyi ya da motifi aşağılayıcı mahiyette bir yayın yapmamayı asıl kabul eder.  Diğer taraftan herhangi bir dinin iç taraflarını ve mezheplerini karşıtlık ekseninde değerlendirmekten uzak durur. Cemaatlerin ya da mezheplerin birbirlerine karşı yaptığı propagandanın zemini olmamaya dikkat eder. Prensip olarak İslami camianın iç anlaşmazlıklarında da tarafların tartışmasını yorumsuz bir şekilde haberleştirmek dışında tarafların birisini önceleyen bir tavır göstermekten kaçınır.

8-  Aile, kadın ve çocuk haberlerinde gösterilecek tavır

locahaber.com, aileyi toplumun temel değeri olarak görür ve aile kurumunu yıpratıcı mahiyetteki haberlerin yayınlanmamasını esas kabul eder. Bu çerçevede kadın bedenini obje haline getiren ve kadını şahsiyetinden koparıp cinsiyetine indirgeyen her türlü haber, görsel ve içeriğe mesafeli bir tavır gösterir.  Ailenin korunmasını esas kabul eden locahaber.com, bu tavrının doğal bir sonucu olarak gelecek nesillere menfi tesirleri olabilecek yayınlardan uzak durur ve bu tarz yayınların internet dolaşımına sokulmasını makul bir sonuç olarak değerlendirmez.

9- Çok sesli yayıncılık

locahaber.com, haberlerin tümünün tek yönlü olmamasını, konu çeşitliliği sağlamayı hedefler. Herhangi bir karşıtlık oluşan sosyal olaylarda ya da tartışmalı konularda yasal zeminde bütün tarafların görüşlerini yansıtmayı asıl kabul eder.

10 - Özel hayat, ses kayıtları ya da yasadışı çekilmiş görüntülere karşı gösterilecek tavır

locahaber.com, evin içini herhangi bir sebeple gözetlemenin dahi doğru olmadığı bir ahlaki tavrı asıl kabul eder, mahrem hayata dahil hangi konu ne olursa olsun habere konu edinmemeyi gerekli görür. Habere veya yoruma konu olarak kamusallaşan bir konuyu ise kat'i surette tümüyle yayınlamaz. Bu çerçevede, kişiler arasıdaki görüşmelere ait ses kayıtları ya da görüntülerin kullanılmaması bir ilke olarak kabul edilir.

11 - Kurum içi sorunlarda gösterilecek tavır ve kullanılacak usul

locahaber.com'un bütün çalışanları, kişisel görüşlerini haberin konusu haline getirmemeye özen göstermekle yükümlüdür. Bu çerçevede bütün konular editör kadrosu ve yöneticiler arasında tartışılabilir ve kullanılacak içeriğin ilkelere uygunluk yönünden değerlendirilmesi genel bir gerekliliktir. Bu çerçevede haber kaynağının gizliliğine gösterilen riayet gibi haberle ilgili tartışmalar da gizli kalmalıdır. 

12 - Çalışanların kişisel görüşlerine saygı

locahaber.com'un çalışanlarının kişisel görüş ve tavırlarına saygı göstermekle birlikte bütün çalışanlarının grup adına grubun ticari ve sektörel itibarını tartışmaya açacak faaliyetlerde bulunmaması gerektiğini beyan eder.

13 - Hukuki dava süreçlerine karşı gösterilecek tavır

locahaber.com'un somut bilgi ve belgeler kamusallaşsa dahi bilgi ve belgelerle ilgili hukuki karar verilmeksizin herhangi bir kişi, kurum ya da makamı suçlu, sorumlu veya hatalı gösteren yayınlardan uzak durur. Masumiyet karinesini genel bir ilke olarak kabul eder ve haberlerin masumiyet karinesinin bağlamını daraltıcı mahiyette kullanılamayacağını aksine genişletici mahiyette değerlendirilmesini gerektiğini beyan eder.

14 - Tekzip, cevap ve izahatlara karşı gösterilecek tavır

locahaber.com, yasal tekzipleri yayınlamayı, konuyla izahatları haberin içerisinde kullanmayı ve cevap hakkını koşulsuz bir gereklilik olarak görür.

15- Çalışanların siyasal tercihleri ve sivil toplum kuruluşu çalışmalarına karşı göstereceği tavır

locahaber.com, çalışanlarını siyasal tercihlerine göre tasnif etmemeyi ilke kabul eder ancak çalışanlarının siyasal kimliklerini gazetecilik faaliyetlerine karıştırmamalarını, haber ve içerik değerlendirmelerinde siyasal taraflılık göstermemelerini gerekli görür. Çalışanlarının sivil toplum kuruluşu çalışmalarında bulunmasını teşvik eder ve bu çerçevede sivil toplumu destekleyici bir yayın politikasını asıl kabul eder.

locahaber.com Yayın İlkeleri

locahaber.com, hızlı bir yayın akış sürecinin içerisinde doğru bilgiye ulaşmayı hedeflemektedir ve çerçevede veri, bilgi ve kaynak temelli gazetecilik faaliyeti yürütmektedir.

- Veri ve bilgi kaynağının gizli kalması gereken durumlar hariç locahaber.com, kaynağını açıkça belirtmekten çekinmemektedir ve alıntılanan haberde hem kaynağın hem de haberi imzalayan muhabirin imzasını kullanmaktadır. locahaber.com, gazetecilik faaliyet doğal sonucu olarak ulaştığı kaynaklı bilgilerde ise kaynağın zarar görmesi ihtimalini değerlendirdiği durumlarda haber kaynağının gizlilik talebine karşılık vermeyi taahhüt etmektedir.

- locahaber.com, haberin içeriği ile başlığının farklı olması ya da internet gazeteciliğinin temel açmazı olan 'haberi tıklatmaya dönük' başlıkları kullanmamaya gayret etmektedir ve bunun yerine zekice seçilmiş cümleleri başlıkta veya manşette kullanmayı esas kabul etmektedir. Okuyucu yanıltıcı mahiyette başlık kullanıldığı düşünülürse, locahaber@info adresine mail atılması durumunda ilgili haberle ilgili okuyucuya mutlaka dönüş yapılacaktır.

locahaber.com, yayın politikası, tartışmalı bir konuda veya hedef alınan bir kişi ya da kurumun kurum tarafından üretilen bir habere konu olması durumunda, tartışan tarafların görüşlerini tamamen aktarmak üzerine kuruludur. Habere konu tarafların cevap ve izahat hakkı, herhangi bir zaman kısıtına tabi olmaksızın bakidir.

locahaber.com, seçim süreçlerin seçimlere dönük manipülasyon oluşturabilecek haberlerden ya da kamuoyunu yanıltmaya dönük kamuoyu araştırmalarından uzak kalmayı, bu anlamda seçmeni yönlendirici yayınlara yer vermemeyi amaçlamaktadır..

locahaber.com, toplumsal sorunlarda halkı açıkla düşmanlığa teşvik edecek mahiyette yayınlardan uzak durmayı, bu çerçevede yasal olmayan gösteri, yürüyüş ve eylemlerin önceden duyurusunu yapmamayı asıl kabul etmektedir.

locahaber.com, sivil toplum kuruluşları tarafından gönderilen haberleri yayın politikası çerçevesinde değerlendirmekte ve yayın politikasına aykırı bir unsur olmadıkça ilgili haberleri değerlendirmektedir.

locahaber.com, şiddet eylemlerinin sonuçlarını gösteren ve okuyucuyu insan hayatına, acılara ve katliamlara karşı duyarsızlaştıran, katledilen insanların bedenlerinin teşhir edildiği fotoğrafları ya da videoları yayınlamamaktadır.

locahaber.com, tecavüz haberlerinden, kadın ya da erkek bedenini araçsallaştıran haberlerden ya da cinsel içerikli yayınlardan uzak kalmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede üçüncü sayfa haberlerinin ajanslardan ya da gazetelerden alıntılanması durumunda seçici davranılır ve her haberin okuyucuya sunulmaması asıl kabul edilir.

locahaber.com, engelli vatandaşların sorunlarıyla ilgili haberleri yayın politikasının bir sonucu mümkün olan bütün durumlarda değerlendirir ve engellilerle ilgili toplumsal bilincin gelişmesi için gayret eder.

locahaber.com, insan hakları konusunda açıkça bir taraftır ve hiç bir kesimin insan olmasından kaynaklanan haklarından mahrum bırakılmayacağını esas kabul ederek bu taraflılık çerçevesinde yayın yapar.

locahaber.com, dünya genelinde egemen güçler, diktatörler ve işgal güçleri tarafından gerçekleştirilen işgal, katliam ve baskılara karşı taraftır. Bu çerçevede, darbeleri, diktatörleri ve işgal güçlerini övücü mahiyette yayın yapılamaz, bu çerçevede yapılan yayınlar alıntılanamaz.

locahaber.com, Meclis başta olmak üzere resmi makamlar tarafından alınan kararları gazetecilik doğal bir sonucu olarak değerlendirir, eleştirel içerikler oluşturulabilir, eleştiren ya da destekleyen kişilerin veya yazarların görüşlerine yer verebilir. Bu çerçevede locahaber.com, Meclis'ten çıkan kararlarla ilgili kurumsal bir hüküm belirtmekten kaçınır.

locahaber.com, belirli medya grupları tarafından hususen hedef alınan kişi, kurum ya da kuruluşlarla ilgili taraf olmayacağını beyan eder. Bu çerçevede medyanın propaganda amacıyla kullanıldığı ve bu amaca matuf olarak haberlerin belli kesimleri itibarsızlaştırma amacı güttüğü durumlarda locahaber.com, söz konusu haber ve yayınları kullanmamayı asıl kabul eder.

locahaber.com, yayın ilkelerine aykırı bir reklam içeriği yayınlamamayı ya da okuyucunun haberle ilişkisini bozacak mahiyette reklamları kullanmamayı esas kabul etmekle birlikte yayınlanan reklamlarda faizli bir işlemin yer almaması, kadın bedeninin teşhir edilmemesi ve hiç bir toplumsal kesimin hedef alınmaması gibi hassasiyetleri gözetir. Ancak bu hassasiyetlere uygun yayınlanan reklamların, tarafları bağlayıcı bir ajans / yayıncı sözleşmesi çerçevesinde yayınladığını okuyucuya bildirir ve yayınlanan reklamlarla ve ürünlerle ilgili şikayetleri mutlaka değerlendirir. Bu çerçevede tüketiciyi yanlış yönlendiren reklamlardan uzak kalmayı hedefler.

locahaber.com, yayın grubunda yer aldığı locahaber.com'un ilkelerinde yer aldığı üzere kimsenin mahremine girmez, özel hayatı konu edinen haberleri yayınlamaz, yasal ya da yasa dışı yollarla alınan ses kayıtlarını doğrudan haberleştirmez.

locahaber.com, gerçekleştirdiği söyleşilere ya da telefon görüşmelerine ait kaydın alındığını mutlaka muhatabına bildirir ve bildirmeksizin kayıt almaz, alınan kayıtları da üçüncü kişilerle asla paylaşmamayı taahhüt eder.

locahaber.com, genel bilgi kaynakları dışında sosyal medyada paylaşılan içeriklerin haberleştirilmesinde özenli davranır ve doğrulanmamış bilgilerin yayıncısı olmaktan uzak durur.